Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és Adatkezelési szabályzat

 1. Tájékoztató
  Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a www.felicitapizzeria.hu oldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi Irányelv, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az „Online PrivacyAlliance” ajánlásainak.Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.
  Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen szabályzat alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
  Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.Adatkezelő neve: Felicita Pizzeria
  Címe: 3533 Miskolc Olvasztár utca 29
 2. Az adatkezelés jogalapja, alapelvek az oldal adatkezelése során
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelő adatot kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel, és kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékig.Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon valósítja meg.
 3. A honlap látogatóinak adatai
  A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható. A honlap látogatása során a Felicita Pizzéria rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
  A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.
  A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (https://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.
  A honlap látogatója önkéntes döntése alapján igénybe veheti Adatkezelő ételrendelő szolgáltatását. A szolgáltatás igénybe vétele esetén, annak természetéből fakadóan a felhasználónak meg kell adnia a valós e-mail címét, személyes adatait (lakcím, telefonszám, szállítási cím) ill. egyéb preferenciákat.
  Az Adatkezelő ezt az adatot csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljára használja fel, semmilyen más adattal nem kapcsolja össze, és semmilyen más célra nem használja fel, azt adatkezelés céljából nem továbbítja harmadik személy részére, kivételt képeznek Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló ételszállító (futár) természetes és jogi személyek.
  Ügyfél kérése esetén az Adatkezelő a megadott adatokat haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törli.
 4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
  legyen.Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 5. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
  Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Telefax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 6. Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
  Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület  5.emelet / 5-ös ajtó
 7. Az adatfeldolgozó telefonszáma:
 8. Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@barion.com
 9. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.